Er is een nieuwe vorm van zorg: BabythuisZorg. Wat is BabythuisZorg? Voor wie is deze vorm van zorg? En door wie wordt deze zorg gegeven? Je leest er alles over in dit blog.

Inhoud

Wat is BabythuisZorg?
BabythuisZorg is flexibele zorg
Waarom BabythuisZorg?
Hoe is BabythuisZorg ontstaan?
4 Belangrijke onderdelen van BabythuisZorg
Thema's binnen BabythuisZorg
Hoe wordt BabythuisZorg aangevraagd?
Resultaten BabythuisZorg
Werken als BabytuisZorg medewerker: iets voor jou?
Welke competenties heb jij als medewerker BabythuisZorg?
Ervaringen BabythuisZorg medewerkers
Vacature BabythuisZorg medewerker

Wat is BabythuisZorg?

BabythuisZorg is een nieuwe vorm van zorg en is aanvullend op kraamzorg en/of jeugdgezondheidszorg. BabythuisZorg is in 2019 gestart om ouders met hele jonge kinderen, wanneer dit nodig is, extra ondersteuning te bieden in de zorg voor hun kindje . Wanneer er problemen zijn in het gezin is het geven van alleen kraamzorg soms niet genoeg. Andere hulp zoals jeugdzorg en psychosociale hulp kan in deze gezinnen worden ingezet, maar ouders die daar voor in aanmerking komen, staan niet altijd direct open voor dit soort hulp.

Hulp via BabythuisZorg

BabythuisZorg lijkt qua vorm meer op kraamzorg en is daardoor laagdrempeliger voor ouders. Ouders hebben over het algemeen minder weerstand om deze vorm van extra hulp aan te nemen.

Het doel van BabythuisZorg is het voorkomen van problemen bij kinderen op latere leeftijd.

Als BabythuisZorg medewerker leer jij aan de ouders hoe zij gezond kunnen leven en hoe zij hun kindje deze gezonde life-style kunnen meegeven. Daarnaast help je als  BabythuisZorg medewerker om de ouders een gezonde sociale en fysieke omgeving te creëren. Je leert ouders bijvoorbeeld sociale contacten aan te gaan en te onderhouden met familie, vrienden, buren, enz. Deze contacten kunnen de ouders dan inzetten wanneer ze tijdens het opgroeien van hun kindje even extra hulp nodig hebben.

Vaak is BabythuisZorg voldoende voor de ouders om daarna op eigen kracht verder te kunnen. Het unieke aan BabythuisZorg is dat je als medewerker Babythuiszorg heel dicht bij het gezin staat en daardoor goed kan signaleren of er knelpunten zijn bij de ouders die maken dat de zorg voor hun kindje in gevaar komt. Als het nodig is kan jij er voor zorgen dat er meer gespecialiseerde hulp worden ingezet.

BabythuisZorg is flexibele zorg

BabythuisZorg is flexibele zorg. De zorg wordt op maat aan het gezin aan geboden. De zorg kan direct na de kraamweek starten, maar als het nodig is ook al tijdens de zwangerschap. Ook starten op een later tijdstip gedurende het eerste levensjaar van de baby is mogelijk. Als de gezinssituatie complex is, kan kortdurend intensieve ondersteuning worden geboden, waarbij jij als medewerker BabythuisZorg ook ’s avonds of ’s nachts ondersteuning biedt. Werken als BabythuisZorg medewerker: iets voor jou?

Waarom BabythuisZorg?

Het wordt steeds duidelijker dat de eerste 1000 dagen in het leven van een kind cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling en gezondheid van het kind. In deze periode is het gevoel van veiligheid en geborgenheid voor het kind extra belangrijk.

Newborn

In Nederland krijgen nieuwe ouders na de bevalling 8 tot 10 dagen kraamzorg. De kraamvrouw en partner leren hun baby zelfstandig te verzorgen. Samen met jou als  kraamverzorgende pakt de kraamvrouw na de  bevalling stap voor stap haar eigen activiteiten weer op en wordt zij daarbij door jou ondersteund. Ondertussen genieten de kersverse ouders zoveel mogelijk van hun nieuwe kindje. Maar wat als dit alles iets minder soepel verloopt dan gehoopt? Wat als bijvoorbeeld de moeder lichamelijke en/of psychische klachten heeft? De ouders onderling spanningen hebben? Of er andere oorzaken zijn waardoor de ouders de zorg voor hun kindje niet goed op kunnen pakken?

Dan is er Babythuiszorg. Babythuiszorg biedt ondersteuning in de zorg voor kinderen in gezinnen met een kindje tot 1 jaar. Deze Babythuiszorg wordt gegeven door jou als kraamverzorgende die speciaal is opgeleid voor deze extra zorg. Jij wordt ingezet in gezinnen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Babythuiszorg is dus tijdelijk. Jij verleent als  Babythuiszorg zorg door het geven van praktische hulp. Daarnaast heb je tijdens het geven van Babythuiszorg een signalerende functie. Als het nodig is, ben jij een schakel in het inzetten van nog meer specialistische hulpverlening. Werken als BabythuisZorg medewerker iets voor jou?

Hoe is BabythuisZorg ontstaan?

Babythuiszorg is in 2019 gestart met het geven van incidentele zorg via een aanvraag van een verloskundige praktijk. Gaandeweg kwamen er steeds meer aanvragen en werd de aanvraag qua inhoud steeds meer divers. Dit was de aanleiding om te onderzoeken of via BabythuisZorg aan deze toenemende vraag kon worden voldaan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat BabythuisZorg idd een waardevolle aanvulling kan zijn op de al bestaande zorg.

4 Belangrijke onderdelen van BabythuisZorg

 1. Aanvullen van zorg als ouders het (tijdelijk) zelf niet kunnen. Een voorbeeld : moeder heeft ernstige bekkeninstabiliteit, of fybriomalgie, of andere lichamelijke klachten waardoor de moeder niet in staat is om zelfstandig voor haar baby te zorgen.
 2. Ondersteuning bieden in het ontwikkelen van de eigen kracht van ouders. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ouders met een licht verstandelijke beperking die stap voor stap aangeleerd moeten worden om bepaalde handelingen zelfstandig te kunnen uitvoeren.
 3. Zorgen voor een overbrugging periode wanneer andere benodigde zorg nog niet beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een situatie waarin er sprake is van een noodzaak tot opname in een moeder/kind huis of van aanwezigheid van psychische problemen.
 4. Verbinding maken met ketenpartners uit het medisch en sociaal domein. Vanuit BabythuisZorg wordt het heel belangrijk gevonden om vanaf het begin de verbinding te leggen met de ketenpartners uit het medisch en sociaal domein. Zo kunnen de verschillende zorgaanbieders de zorg zoveel mogelijk op elkaar afstemmen.

Thema’s binnen BabythuisZorg

Als medewerkers Babythuiszorg richt je je tijdens het geven van zorg op verschillende thema’s.

Vertrouwen: Je leert de ouder(s) leren voldoende zelfvertrouwen op te bouwen om de zorg voor de baby zelfstandig te kunnen overnemen.

Liefde en band met de baby: Je leert de ouder(s) een positieve relatie is op te bouwen met de baby. Je leert de ouder(s) signalen van de baby te herkennen en hier adequaat op reageren. Hierdoor groeit het basisvertrouwen van de baby.

Huilgedrag: Je leert de ouder(s) om te gaan met het huilgedrag van de baby. Zij leren van jou signalen op tijd te herkennen en zij leren hoe zij de baby kunnen troosten.

Slaap en waakritme: Je leert de ouder(s) om te gaan met het slaap/waakritme van de baby en te zorgen voor voldoende energie voor hen zelf door ook zelf voldoende rust te nemen.

Dag structuur: Je leert de ouder(s) de aanwezigheid van de baby te integreren in haar dagelijks leven en zichzelf een nieuw dagritme eigen te maken.

Gezondheid en zorgen voor jezelf: Je leert de ouder(s) gezond te leven (roken, voeding, rust) en je leert hen psychische onbalans te voorkomen. Je leert de ouder(s) wat de signalen zijn van een dreigende Postpartum depressie/psychose en leert hen passende maatregelen nemen om het risico op het ontstaan van een Postpartum depressie/psychose zo klein mogelijk te houden.

Veiligheid: Je ziet toe op een veilige leefomgeving  en sociale veiligheid (rust en regelmaat, ouders die niet schreeuwen, geen geweld gebruiken ten opzichte van elkaar en de baby). BabythuisZorg kan mogelijk worden ingezet ter overbrugging aan een opname in een begeleid wonen vorm. Je stimuleert de ouders het inzetten van ondersteuning door hun familie/vrienden.

Organiseren: Je helpt met het organiseren van het huishouden en zorgt voor het treffen van hygiënische maatregelen.

Hulp van vrienden en familie

Hoe wordt BabythuisZorg aangevraagd?

Wanneer het lichamelijk of psychisch herstel wat langer duurt dan 8 dagen of 10 dagen, wordt Babythuiszorg ingezet aansluitend aan de kraamperiode. Maar ook los van de kraamtijd kan Babythuiszorg worden ingezet. Jij hebt als Babythuiszorg medewerker zeer veel expertise op het gebied van het jonge kind. Je wordt ingezet via je eigen kraamzorgorganisatie. Daardoor kan je snel en flexibel worden ingezet.

De aanvragen voor BabythuisZorg komen binnen via diverse ketenpartners. Dit kan heel divers zijn, zoals een huisarts, een verloskundige, een Jeugdverpleegkundige, een medisch maatschappelijk werker, enz.

De gemeente zorgt voor een indicatiestelling via een sociaal team. Via een casemanager van een gemeente wordt aangegeven dat het inzetten van BabythuisZorg wenselijk is. Zij bepalen ook voor welke periode dat wenselijk is en voor hoeveel uur per week. Er zijn verschillende teams, buurtteams, wijkteams, enz. Overal in Nederland is dat anders ingericht. Het is daarom belangrijk dat er vanuit de organisaties die BabythuisZorg leveren goeie relaties worden opgebouwd met deze teams.

Babythuiszorg werkt samen met ketenpartners

 • Wanneer er een aanvraag is voor een BabythuisZorg traject bekijkt de aanbieder wat de hulp vraag is en of BabythuisZorg aan deze hulpvraag kan voldoen.
 • Bij de inzet van BabythuisZorg wordt er goed gekeken naar individuele kwaliteiten en wie het beste past bij de ondersteuningsvraag van de ouders.
 • BabythuisZorg medewerkers hebben passie voor deze zorg en denken mee in beleidsontwikkeling, de introductie van nieuwe medewerkers en het opleidingsbeleid.
 • Als er meerdere collega’s betrokken zijn bij een zorg dan is er een eerste aanspreekpunt voor ouders, ketenpartners en collega’s.
 • BabythuisZorg wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeenten.
 • Werken als BabythuisZorg medewerker: iets voor jou?

Resultaten BabythuisZorg

Inmiddels hebben vele cliënten in een kwetsbare situatie ondersteuning ontvangen van BabythuisZorg. De cliënt-, keten- en medewerkerstevredenheid tonen aan dat men tevreden is over de geleverde zorg. In een aantal situaties is door inzet van BabythuisZorg een uithuisplaatsing voorkomen. Daarnaast zijn ouders aan het eind van het traject in staat om de zorg voor hun pasgeborene met vertrouwen, zelfstandig over te nemen.

Daar waar een hoge mate van complexiteit is waargenomen, is aanvullende professionele ondersteuning ingezet door onder andere de jeugdverpleegkundige, GGZ instelling of ambulante begeleiding. De komende jaren gaat BabythuisZorg onderzoeken op welke wijze er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd kan worden waardoor de resultaten van de geleverde zorg aangetoond kunnen worden. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van BabythuisZorg zichtbaarder voor stakeholders.

Werken als BabythuisZorg medewerker: iets voor jou?

Als Babythuiszorg medewerker ben jij een kraamverzorgende die aanvullend is getraind en opgeleid tot specialist in het ondersteunen van ouders in kwetsbare situaties. Jij bent opgeleid om ondersteuning te bieden bij psychische/psychiatrische, sociale en/of medische problemen. Je bent bijvoorbeeld getraind in communicatie in situaties waarin een gebrek aan veiligheid en huiselijk geweld een rol spelen.

Als Babythuiszorg medewerker ben je ook getraind op het samen werken met andere zorgaanbieders. Daarnaast ben je in staat om methodisch te werken, af te stemmen met ouders en verwijzers over de ondersteuningsbehoefte van het gezin. Je hebt geleerd om een plan op te stellen waarin systematisch wordt toegewerkt naar een resultaat. Je kan hierin worden ondersteund door SKJ gecertificeerde jeugdzorg professionals.

Doordat jij als BabythuisZorg medewerker een achtergrond in de kraamzorg hebt, accepteren hulpbehoevende ouders de zorg in de vorm van BabythuisZorg makkelijker.

Jij ziet als kraamverzorgenden de ouder(s) in hun meest kwetsbare periode en bent in staat om op een laagdrempelige manier in te voegen in het gezin en in jouw communicatie aan te sluiten op een grote variëteit aan ouders. Jij geeft als kraamverzorgenden praktische zorg in combinatie met mentale ondersteuning.

Peuter BabythuisZorg 2

Je bent gewend om gericht toe te werken naar de situatie waarin ouders zelfstandig en met vertrouwen de zorg voor hun baby op zich kunnen nemen. De kans op acceptatie van zorg in de vorm van BabythuisZorg dat net als kraamzorg laagdrempelig en praktisch van aard is, is groot. Dit maakt dat ook potentiële zorgmijders soms wel door jou als BabythuisZorg medewerker bereikt kunnen worden.

Welke competenties heb jij als medewerker BabythuisZorg?

Wil je als medewerker BabythuisZorg aan de slag dan moet je geregistreerd zijn bij het KCKZ en daarnaast de aanvullende basistraining gevolgd te hebben.
Je gaat eerst een aantal keren BabythuisZorg verlenen en wanneer je dit met goed resultaat hebt gedaan, wordt jou de basistraining aangeboden.

De basistraining bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt gegeven door ervaren trainers. Voorafgaand ontvang je een reader om je voor te bereiden op de trainingen.
De competenties om als medewerker Babythuiszorg te kunnen werken zij heel belangrijk.
Van jou als  Babythuiszorg medewerker wordt gevraagd dat jij minimaal 2 jaar werkervaring in het vak van kraamverzorgende hebt. 

Daarnaast wordt van je gevraagd dat je:

 • goed zelfstandig kunt werken.
 • een passie hebt voor de doelgroep.
 • cliëntgericht kunt werken, wat betekent dat je weet aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt.
 • creatief bent in het bedenken van oplossingen.
 • goed kan samen werken in het netwerk van ketenpartners.
 • goed kan samen werken met de ouders en hun sociale netwerk.
 • communicatief vaardig bent in woord en geschrift
 • je jezelf durft te positioneren.
 • het gesprek aan durft te gaan met bijvoorbeeld een huisarts, een psychiater, gynaecoloog, enz.
 • flexibel bent qua reistijd
 • flexibel bent qua werktijden. Je kan ook in de avonden en/of nachten ingezet worden

Als Babythuiszorg medewerker word je geschoold in kennis over onder meer de ontwikkeling van het jonge kind, psychiatrische problematiek bij een licht verstandelijke beperking, motiverende gesprekstechnieken.

Gesprekstechnieken

Daarnaast leer je hoe je rol als kraamverzorgende verandert van het hebben van  je handen aan het bed hebt en het ontzorgen van de cliënt naar zorg bieden op afstand. Je bent als medewerker Babythuiszorg veel meer begeleidend en coachend bezig in de zorg, omdat je uiteindelijk wil bereiken dat de cliënt zelfstandig verder kan. 

Ervaringen BabythuisZorg medewerkers

Onze BabythuisZorg medewerkers ervaren in hun werk veel mooie uitdagingen en vinden het een mooie aanvulling op hun beroep van kraamverzorgende. Zij vinden het waardevol om cliënten langer te kunnen ondersteunen en zo te kunnen bijdragen aan een gezonde en veilige start van het jonge kindje.

Voor onze BabythuisZorg medewerkers is de betrokkenheid van de organisatie heel belangrijk. Het is voor hen fijn dat er iemand is die de inhoud van zorg die zij bieden snapt en weten welke uitdagingen er op hun pad kunnen komen.

Vacature BabythuisZorg medewerker

Babythuiszorg medewerker: iets voor jou? Kijk dan snel bij onze kraamzorg vacatures.

Vacatures BabythuisZorg medewerker